TTHĐND huyện Bát Xát nhiệm kỳ 2021-2026

 Ông: Nguyễn Trung Triều

Chủ tịch: HĐND huyện Bát Xát

Email: nttrieu-batxat@laocai.gov.vn

Tiểu SửTóm Tắt

Họ và tên Nguyễn Trung Triều


 Sinh ngày:16/7/1973


 Quê quán: Lệ Khanh - Hạ Hòa - Phú Thọ


 Trình độ giáo dục phổ thông : 12/12


 Trình độ chuyên môn :Đại học


 Lý luận chính trị: Cao cấp


 Chức vụ: TUV, Bí Thư Huyện ủy, CT.HĐND huyện

Lĩnh vực phụ trách: 

- Chỉ đạo và điều hành toàn bộ công tác của Thường trực HĐND huyện. Chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Huyện ủy; tổ chức và hoạt động của HĐND huyện; việc xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyện hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Thay mặt Thường trực HĐND huyện giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐND – UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan Nhà nước, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác và công dân. 
- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và Thường trực HĐND huyện về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; ban hành mới, thay đổi, hoặc bổ sung thêm thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chế độ tập thể của Thường trực HĐND huyện. 
- Trực tiếp điều hoà phối hợp hoạt động với các Ban HĐND huyện. Thực hiện tiếp công dân theo lịch. 
- Ký chứng thực các nghị quyết, biên bản kỳ họp của HĐND huyện; ký các văn bản về tổ chức nhân sự liên quan đến thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND huyện. 
- Quyết định thành lập các Đoàn giám sát của HĐND huyện; phụ trách các hoạt động liên quan đến tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng của HĐND huyện; quốc phòng, an ninh, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm giai đoạn 2021-2026.

 

  

 Ông : Nguyễn Hồng Sơn

Phó chủ tịch HĐND huyện Bát Xát

Email: nhson-batxat@laocai.gov.vn

Tiểu Sử Tóm Tắt


Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn

Ngày Tháng Năm Sinh: 10/09/1972.

Quê quán: Vĩnh hảo-Vụ bản - Nam Định

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy; Phó chủ tịch HĐND huyện.

Lĩnh vực phụ trách: 

- Thay mặt Chủ tịch HĐND huyện giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND huyện vắng mặt hoặc được uỷ quyền. Phụ trách chung các hoạt động của Thường trực HĐND huyện theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện.
- Chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện.       
- Phụ trách các hoạt động của HĐND huyện liên quan đến: Kinh tế, ngân sách, đầu tư; Xây dựng cơ bản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học & công nghệ, thương mại, dịch vụ, nông lâm nghiệp, công tác tôn giáo, công tác dân tộc, văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, lao động việc làm và các vấn đề xã hội; xây dựng chính quyền địa phương; tài nguyên và môi trường; hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân. Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện theo quy định; Phối hợp với UBND huyện trong thường trực tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội; Ban Dân tộc; Ban Pháp chế HĐND huyện.
- Đề xuất đưa vào chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; đôn đốc chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện tại các kỳ họp; Hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua để trình Chủ tịch HĐND huyện ký ban hành; Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện. Chủ trì các cuộc giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện. 
- Phụ trách giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và Thường trực HĐND huyện về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương; ban hành mới, thay đổi, hoặc bổ sung thêm thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chế độ tập thể của Thường trực HĐND huyện.
 - Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND huyện. Ký các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của Thường trực HĐND huyện gửi Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan của tỉnh. Chủ tọa và kết luận nội dung các phiên họp của Thường trực HĐND huyện (khi được Chủ tịch uỷ quyền). 
- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND huyện đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
- Giúp Chủ tịch HĐND huyện tổ chức điều hòa, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND huyện; quản lý, sử dụng số biên chế định biên cho hoạt động HĐND huyện và được ủy quyền quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện được ngân sách nhà nước cấp.
- Theo dõi việc giải quyết ý kiến, nguyện vọng của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền; phụ trách công tác bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Theo dõi hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND huyện. Thực hiện tiếp công dân theo quy định. 
- Tham dự các cuộc họp, hội nghị mời Thường trực HĐND huyện theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

 Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1