Huyện uỷ Bát Xát triển khai tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba” năm 2023

 

Huyện uỷ Bát Xát vừa ban hành công văn số 1494 - CV/HU về  tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba”, năm 2023. 

anh tin bai

Cuộc thi do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.  Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng. Hình thành các nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Nhân dân, học sinh, người lao động trên địa bàn huyện Bát Xát. 

Các tác phẩm dạng báo viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết tham gia dự thi: 01 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình báo (Báo in hoặc Báo điện tử). 

Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video-clip. 

Thời gian nộp bài dự thi (gồm bản in và bản mềm, phát thanh, truyền hình, video-clip) đến hết ngày 05/6/2023 gửi về Huyện ủy Bát Xát (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy), bản mềm gửi qua hòm thư điện tử: tuyengiaobatxat@gmail.com. 

 

Có Quy chế Cuộc thi kèm theo: 

Tải vềVăn Quỳnh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1