Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở Đảng bộ huyện Bát Xát
      Thấm nhuần lời dậy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng phải luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phải luôn tự chỉnh đốn để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang” và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới. 4 năm qua (2011 - 2014), Đảng bộ huyện Bát Xát đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả đề án “ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015”. Đây là một trong 12 đề án được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXI nhiệm kỳ (2010 - 2015) và được coi là đề án quan trọng có tính chất quyết định đến sự thành công trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện Bát Xát.

Bằng sự nhất quán quan điểm chỉ đạo: Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đảng bộ huyện Bát Xát đã thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ Tập trung - dân chủ” và các nguyên tắc khác trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc theo hướng thật sự dân chủ, nói đi đôi với làm (Hướng mạnh về cơ sở, giành sự quan tâm đặc biệt và ưu tiên đầu tư cho vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời kiên quyết đấu tranh và khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng lãng phí. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Trong đó coi trọng việc nêu gương, tự giác đi đầu của cán bộ chủ chốt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI) những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay).

     Công tác xây dựng Đảng được quan tâm và có chuyển biến trên cả 3 mặt: Tư tưởng, tổ chức và kiểm tra.

     Điểm nổi bật trong việc nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng đó là các tổ chức cơ sở Đảng của Bát Xát đã nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò của 246 tổ tuyên vận tại 246 thôn bản và 54 báo cáo viên, cộng tác viên dư luận; nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và vai trò nòng cốt của các trạm truyền thanh cơ sở. Đặc biệt đẩy mạnh việc nêu gương, tự giác của người đứng đầu theo quy định 08-QĐ/TU của Tỉnh Ủy Lào Cai. Theo đó gần 90% Chi, Đảng bộ cơ sở đã khái quát thành khẩu hiệu có tính giáo dục cao; 100% cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức cơ quan và đảng viên trong huyện đã đăng ký thực hiện. Hội thi cấp ủy viên, Bí thư Chi bộ giỏi năm 2014, lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Bát Xát đã thu hút trên 200 thí sinh là Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên thuộc 59 Chi Đảng bộ cơ sở tham ra và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đây cũng là dịp để Đảng bộ huyện Bát Xát đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và quy hoạch nguồn cán bộ.

 

 Đ/c Bùi Hữu Lợi Bí thư Huyện Ủy trao giải cho các đội đạt giải trong hội thi cấp ủy viên, bí thư Chi bộ giỏi huyện Bát Xát năm 2014

     Công tác cán bộ có bước đột phá mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên  ngày càng chuẩn hoá về chuyên môn và lý luận. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Bát Xát đã cử 505 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo chuyên môn (Đại học 432 người, trung cấp 73 người); cử đi đào tạo lý luận cho 190 đồng chí (Cao cấp 18 đồng chí, trung cấp 172 đồng chí), ngoài ra còn mở thêm 1 lớp sơ cấp chính trị cho 56 đồng chí ở cơ sở. Đến nay 100% cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có chuyên môn Đại học và lý luận Cao cấp, cử nhân; 100% trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc huyện có chuyên môn Đại học và 86,6 % có trình độ lý luận từ trung cấp (Trong đó 76,6% là cao cấp, cử nhân). Đối với công chức xã 91% công chức có trình độ học vấn trung học phổ thông; 90% công chức đạt chuẩn chuyên môn theo từng vị trí và 93% có chuyên môn từ trung cấp trở lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra tại địa phương.

     Đặc biệt công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm đúng mức, trên cơ sở quy hoạch cán bộ cho toàn khóa và khóa sau, hàng năm Đảng bộ huyện Bát Xát đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, do đó công tác quy hoạch cán bộ của Bát Xát đã đảm bảo tính kế thừa, phát triển, sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ theo phương châm “ Động” và “Mở”, khắc phục được tình trạng khép kín trong từng địa phương, đơn vị và đảm bảo tỷ lệ quy hoạch cho nhiệm kỳ (2015 - 2020) gấp 2,1 lần so với cấp ủy đương nhiệm.

     Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức. Với mục tiêu 100% thôn bản đều có Chi bộ độc lập, Đảng bộ huyện Bát Xát đã tăng cường công tác phát triển Đảng viên, trú trọng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và những thôn chưa có đảng viên. Do đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay Bát Xát đã phát triển được 850 đảng viên (Đạt 170% mục tiêu Đại hội), nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.828 đồng chí; tách và thành lập mới 89 Chi bộ thôn, bản. Nâng số tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện lên 59 tổ chức cơ sở Đảng; 346/348 đầu mối ( Thôn bản, tổ dân phố, trường học, trạm Y tế) đã có đảng viên và 242/246 thôn bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập. Hàng năm có từ 82 đến 90% số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Đến nay Bát Xát đã hoàn thành 21/29 mục tiêu nghị quyết Đại hội XXI, các mục tiêu khác đạt cao từ 82- 99%.

     Coi công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng lãnh đạo, Đảng bộ huyện Bát Xát đã chỉ đạo và tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp và trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề và lựa chọn những nội dung, những vấn đề được dư luận và người dân quan tâm. Do đó Huyện Ủy Bát Xát đã tiến hành kiểm tra, giám sát 69 lượt/59 Chi, Đảng bộ cơ sở; kiểm tra toàn diện 4 Đảng bộ cơ sở; các Đảng bộ cơ sở đã giám sát 405/242 chi bộ trực thuộc và kiểm tra 404/2828 đảng viên. Đồng thời Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các cấp đã tiến hành kiểm tra 225 tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; 281 tổ chức Đảng và 2.311 đảng viên về thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí; phối hợp với đoàn kiểm tra của tỉnh tổ chức 4 cuộc kiểm tra tại huyện Bát Xát… Đồng thời các Ban Đảng như Tuyên giáo, Tổ chức, Dân Vận đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra theo chuyên đề và lĩnh vực phụ trách, giúp cho cấp ủy các cấp nhận thức rõ vai trò lãnh đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, điều hành cho phù hợp và khắc phục những tồn tại hạn chế, để xây dựng tổ chức Đảng ngũ càng trong sạch vững mạnh.

     Những quyết tâm cao, sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng với những kết quả nổi bật và kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng 4 năm qua, sẽ là động lực rất quan trọng giúp cho Đảng bộ huyện Bát Xát không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo.

Thanh Loan

Đài TT - TH Bát Xát

Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 107
  • Trong tuần: 107
  • Tất cả: 838,583
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 107
  • Trong tuần: 107
  • Tất cả: 838,583