BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo phục vụ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai)
Số ký hiệu văn bản 325/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo phục vụ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Nguyễn Quang Bình
Tài liệu đính kèm 325_bao_cao_ktxh_6_thang_nam2020230621025101631_signed.pdf
325-bieu_bao_cao_khtx_6_thang_202320230621025105663_signed.pdf
325-kien_nghi_voi_hdnd_tinh_-kinh_20230621025127475_signed.pdf
Văn bản mới