Cựu chiến binh huyện Bát Xát – Dấu ấn một nhiệm kỳ

BXĐT- Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Bát Xát đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội CCB huyện đã đề ra.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua và công tác hội CCB

Các cấp Hội CCB huyện Bát Xát luôn xác định nhiệm vụ: Tham gia xây dựng, bảo vệ  Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc  là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và là trách nhiệm của Hội; chăm lo bồi dưỡng cho cán bộ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn chủ động đấu tranh chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch, ngăn chặn các quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự xuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH nói chung; vai trò, vị trí, chức năng của Hội nói riêng.

Thăm quan mô hình nuôi Trùn quế của đồng chí Bùi Thanh Hải – Chủ tịch Hội CCB huyện Bát Xát

Nổi bật là phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã vận động hội viên và Nhân dân  phát huy tiềm năng, khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện đề án số 01 của BCH Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXIII, Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế nông nghiệp. 

Mô hình ao nuôi cá của đồng chí Lò Văn Dẩu thôn Cốc Mỳ xã Quang Kim.

Đến nay toàn Hội  có 02 hợp tác xã, 03 Doanh nghiệp, 06 trang trại, 44 gia trại do CCB làm chủ góp phần tạo việc làm cho con, em CCB và người dân nâng cao thu nhập từng bước ổn định cuộc sống. Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều Mô hình và nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi có thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng. Điển hình như: CCB Vũ Ngọc Vinh, CCB Nguyễn Văn Hùng xã Bản Vược, CCB Đoàn Thanh Quang Thị trấn Bát Xát, CCB Nông Văn Dén xã Mường Hum (Kinh doanh dịch vụ), CCB Phan Văn Giang xã Mường Hum trồng Chè và kinh doanh xe máy, mô hình kinh doanh tổng hợp CCB Châu Văn Nùng xã Quang Kim, mô hình kinh tế tổng hợp của CCB Hoàng Văn Nguyên xã Cốc Mỳ,...

Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, cùng với sự chung tay hỗ trợ bằng nhiều hình thức như: cho vay vốn, con giống không lấy lãi, hỗ trợ ngày công lao động…của các hội viên trong toàn hội cuộc sống của những hội viên CCB nghèo đã từng bước được cải thiện, theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2021,  Hội còn 116 hộ nghèo chiếm 6,9 %, giảm 108 hộ so với đầu nhiệm kỳ. 

Mô hình trồng cây ăn quả của CCB Hoàng Văn Nguyên xã Cóc Mỳ

Cán bộ, hội viên gương mẫu và tích cực phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “5 không” với mô hình (1+5) của Hội; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”.

 Trong xây dựng NTM, Hội tổ chức vận động được 96% hộ gia đình hội viên làm nhà vệ sinh, chuồng nuôi nhốt gia súc đạt chuẩn, 259 hộ hội viên hiến trên 550 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn, hội viên ủng hộ gần 71 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động đổ bê tông đường giao thông, thành lập tổ an ninh làng bản tại 131 chi hội trực thuộc; tham gia hòa giải thành công 214/248 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân. Những hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhiều tổ chức Hội được cấp ủy, Chính quyền đánh giá cao trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tiêu biểu như: Hội CCB Thị trấn Bát Xát, Quang Kim, Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường, Mường Vi, Ý Tý…

Mô hình trồng xoài của CCB Trần Văn Thắng xã Nậm Chạc

 Trong xây dựng tổ chức Hội, các cấp hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh của địa phương. Động viên cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ, tự mãn, bảo thủ. Gương mẫu và tích cực vận động Nhân dân và gia đình chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Hoạt động của các tổ chức Hội được đổi mới; công tác phát triển hội viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 359 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.699 đ/c đạt 100 % Nghị quyết đề ra; công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đã được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã phối hợp với Trung tâm BDCT huyện mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 230 đ/c cán bộ là Chủ tịch, PCT, Chi hội trưởng, ủy viên BCH, BTV, hội viên tiêu biểu tại các xã, thị trấn  đạt 100% kế hoạch; cử cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội CCB tỉnh tổ chức. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,  góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Một buổi sinh hoạt của chi hội CCB thôn Kim Tiến xã Quang Kim

Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Bát Xát sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 13-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)      " Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn Cách mạng mới ",  không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội, xây dựng  tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp “ Bộ đội cụ Hồ” gương mẫu, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ  Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “ Bộ đội cụ Hồ”. 


    

Phạm Thúy – A Pìn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1,736
  • Trong tuần: 11,969
  • Tất cả: 1,162,547
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1,736
  • Trong tuần: 11,969
  • Tất cả: 1,162,547