Chuyển biến tích cực từ công tác cán bộ

BXĐT-Trong những năm qua, Huyện ủy Bát Xát luôn quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Quan tâm phát triển cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số

Là người con dân tộc Hà Nhì của xã biên giới Y Tý, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ cán bộ công chức, rồi Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đến Phó Chủ tịch HĐND xã. Chị Ly Giá Sơ, luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân quý mến, tin yêu bởi sự nhiệt tình, tận tâm với công việc. Bản thân là cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số; thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, trong quá trình công tác chị không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương, là nhân tố điển hình để lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Từ đó, những người trẻ trong thôn, trong xã cũng nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Trong những năm công tác chị Sơ luôn là người gần dân, sát cơ sở; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con dân bản, từ đó tham mưu về chủ trương, đường lối ở địa phương để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đến việc phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số; xem đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu, thường xuyên đồng hành cùng với bà con trong việc đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội nơi miền biên viễn. 

 Cũng như chị Sơ, chị Phàng Thị Dở, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dền Thàng là một trong những người đạt được thành công trong sự nghiệp khi tuổi đời còn khá trẻ. Sinh ra và lớn lên tại xã Dền Thàng, một trong những xã nghèo nhất của huyện Bát Xát. Thấu hiểu được những tập tục lạc hậu, đặc biệt là vấn nạn tảo hôn của đồng bào người Mông là nguyên do dẫn đến đói nghèo, lạc hậu; chị Dở đã cùng với các tổ chức Hội, đoàn thể và đội ngũ bí thư chi bộ các thôn đến tận các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động; đặc biệt chú trọng đến các em đang trong độ tuổi đến trường thay đổi cách sống, nếp nghĩ. Bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của chị mà giờ đây tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã ngày càng giảm, Nhân dân tích cực lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo, diện mạo nông thôn vùng cao ngày một đổi thay. 

 Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều cán bộ nữ trẻ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bát Xát, nhờ sự cố gắng nỗ lực của bản thân để vượt qua những tập tục lạc hậu trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong hệ thống chính trị của huyện. Có thể nhận thấy, mỗi thành công, mỗi bước trưởng thành của người cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số đều có sự cổ vũ, lan tỏa lớn đối với phong trào chung. Do vậy, họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện tham gia vào đời sống chính trị, xã hội của địa phương.

Bát Xát là huyện biên giới của tỉnh Lào Cai, toàn Đảng bộ có 57 tổ chức cơ sở đảng gồm 26 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở với 295 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 4.350 đảng viên. Tổ chức bộ máy biên chế toàn huyện gồm 11 cơ quan khối đảng, đoàn thể huyện; 11 phòng chuyên môn; 55 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 01 đơn vị sự nghiệp văn hóa; 21 xã, thị trấn với 2.441 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cán bộ, công chức khối đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện là 53 người; khối quản lý nhà nước là 101 người; khối sự nghiệp 1.849 người và 438 cán bộ, công chức xã, thị trấn.

Xác định công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết, Kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; trong đó, chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án quy hoạch nhân sự ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ bảo đảm về số lượng, cơ cấu độ tuổi, dân tộc, tỷ lệ nữ để chủ động trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đó, đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, số cán bộ nữ có 14/64 đồng chí, chiếm 21,88%; cán bộ trẻ có 19/64 đồng chí, chiếm 29,69%; cán bộ là người dân tộc thiểu số có 32/64 đồng chí, chiếm 50%. Đối với cấp cơ sở, quy hoạch tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy từ 30% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ không dưới 15%. Đồng thời, hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không có chiều hướng phát triển, cũng như phát hiện, bổ sung những nhân tố mới, nhân tố tích cực để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, bảo đảm số lượng, đáp ứng chất lượng, không để tình trạng bị động trong công tác cán bộ.

Huyện ủy Bát Xát đã nghiêm túc tổ chức thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Qua việc thực hiện luân chuyển, đã tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách ở những địa bàn, lĩnh vực cần tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh chính trị trong công tác, bảo đảm cho công tác lãnh đạo, quản lý được toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Qua quá trình rèn luyện, bồi dưỡng, đa số các cán bộ trong diện quy hoạch đã phát huy được năng lực, sở trường, năng động, sáng tạo, có chiều hướng phát triển tốt hơn. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bát Xát có 41 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trong đó số cấp ủy viên nữ là 09 đồng chí, chiếm 21,9%; cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 14 đồng chí, chiếm 34,14%; cấp ủy viên là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 05 đồng chí, chiếm 12,19%. Đối với cấp ủy cơ sở, tổng số ủy viên Ban chấp hành đảng bộ cơ sở là 343 đồng chí, trong đó số cấp ủy viên nữ là 70/343 đồng chí, chiếm 20,4%, số cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 189/343 đồng chí, chiếm 55,1%, số cấp ủy viên là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi 93 đồng chí, chiếm 27,11%.

Để có được kết quả đó, trong công tác cán bộ Huyện ủy Bát Xát luôn quan tâm, tăng cường phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người người dân tộc thiểu số có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ để bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dư¬¬ỡng trước khi bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức; tạo điều kiện thuận lợi để họ có cơ hội phát triển; chú trọng xây dựng các chính sách đặc thù cử đi đào tạo; lựa chọn, bố trí những cán bộ có triển vọng phát triển giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện trong thực tiễn, kinh qua công việc từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để cán bộ được bồi dưỡng toàn diện, tích lũy được kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và tạo nguồn cán bộ cho các cấp. 

Đồng chí Trần Văn Tuấn Phó Bí thư TT Huyện ủy trao Quyết định điều động cán bộ tại xã Cốc Mỳ

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát khẳng định: “Trong thời gian tới huyện Bát Xát coi trọng việc thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng thời quan tâm đến việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục làm tốt công tác quan tâm từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ một cách hợp lý để cho đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy được vai trò, trách nhiệm. Và thông qua việc theo dõi, giám sát của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân để nắm bắt tình hình, tư tưởng của đội ngũ cán bộ và của Nhân dân đối với cán bộ đối với tổ chức Đảng ở cơ sở để có những định hướng bồi dưỡng, rèn luyện để cho đội ngũ cán bộ tiếp tục hoàn thiện về trình độ, nâng cao về năng lực và ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở”. 

Bằng sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần lao động không biết mệt mỏi của những cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số mà giờ đây diện mạo nông thôn Bát Xát từ vùng thấp đến vùng cao có được sự đổi thay và khởi sắc rõ rệt. Điều đó đã khẳng định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số là hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, đất nước.


Quang Phấn, Trung tâm Văn hóa, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 277
  • Trong tuần: 3,339
  • Tất cả: 807,150
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 277
  • Trong tuần: 3,339
  • Tất cả: 807,150