Đảng bộ huyện Bát Xát thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Trong những năm qua Đảng bộ huyện Bát Xát đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

Tuổi trẻ Bát Xát làm theo lời Bác trong phát triển kinh tế

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định 08-QĐ/TU ngày 26/3/2016, nay là Quy định 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai. Trong 5 năm qua, Huyện ủy Bát Xát đã chỉ đạo quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện các Quy định, Kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc về học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành 73 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác toàn khóa. Việc học tập chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Sau hội nghị cấp huyện các Chi, Đảng bộ cơ sở đều tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, một số Đảng bộ mời báo cáo viên cấp huyện tham gia truyền đạt, các đơn vị đều tổ chức viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập của đại biểu. 

 Việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm và trở thành hoạt động trong hệ thống Chính trị từ huyện đến cơ sở. Các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thực hiện cam kết nêu gương cùng với Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và thực hiện Quy định số 1171-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Các Chi, Đảng bộ triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đăng ký theo Quy định số 28-QĐ/TU phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đảm bảo rõ việc và sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Theo đó, năm 2016 có 3.493 cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện và năm 2020 có 3.486 đảng viên, cán bộ công chức đăng ký thực hiện.

Nông dân Bát Xát phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao

Việc ghi danh các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục được thực hiện ở các Chi, Đảng bộ cơ sở. Trong 5 năm huyện Bát Xát đã ghi danh 316 tâp thể, mô hình, cá nhân điển hình cấp huyện; Ghi danh với 212 tập thể, 463 cá nhân cấp xã, lồng ghép gắn với chương trình xây dựng NTM và các phong trào thi đua của địa phương; Khen thưởng cho 61 tập thể và 34 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như: Ông Ma Seo Lằng - Bí thư chi bộ thôn Lũng Pô 2 xã A Mú Sung, ông Chảo Láo Lở - Thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, ông Lưu Văn Quang - Thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng.... 

Có thể nhận thấy trong giai đoạn 2016 - 2020, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Bát Xát ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng, nhất là những gương điển hình tại cơ sở được phát thanh bằng tiếng dân tộc trên loa truyền thanh cơ sở hoặc trong các hội nghị của xã đã tạo được sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. 

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc trong cán bộ, công chức

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Bát Xát tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân. Tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác để tập trung chỉ đạo thực hiện. Chú trọng công tác nêu gương, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp theo phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể”. Đa dạng hơn nữa các hình thức tuyên truyền, chủ động và tích cực hơn nữa việc xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, tạo sự lan tỏa nhiều hơn nữa trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh việc giảng dạy, học tập các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Rà soát lại các nội dung đăng ký theo Quy định 28-QĐ/TU đảm bảo theo đúng chức trách nhiệm vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 28-QĐ/TU, trong đó tập trung kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người người đứng đầu các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương... 

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng giấy khen trong học tập, làm theo Bác

Với những kết quả đã đạt trong 5 năm qua, sẽ là cơ sở vững chắc và động lực để Đảng bộ huyện Bát Xát tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025.


Quang Phấn, Trung tâm Văn hóa, TT-TT Bát Xát

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 3,746
  • Tất cả: 831,249
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 3,746
  • Tất cả: 831,249